Yashars Dhakirah Ayleh Farah

 Yashars Dhakirah Ayleh Farah   Yashars Dhakirah Ayleh Farah
Born 2009.10.26
 SIRE: C.I.B, NORD Ch, SE W-13 Baklavas Uqir & DAM: Xass Farah Daphne
LC license 2xLC CAC

Pedigree


Yashars Dhakirah Ayleh Farah running at a lure coursing trial